Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu

  Reklamace

  Reklamace

  Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu

  www.rematiptop.cz nebo www.b2brematiptop.cz od naší společnosti:

  REMA TIP TOP INCO – CZ spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 202/110, 61900 Brno, Brno-Horní Heršpice

  IČ: 60733497, DIČ: CZ60733497

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17659

  doručovací adresa: REMA TIP TOP INCO – CZ spol. s r.o., Vídeňská 202/110, 61900 Brno, Brno-Horní Heršpice

  telefonní číslo: +420 547212666

  kontaktní e-mail:

  rematiptop@rematiptop.cz

  1. Odpovědnost prodávajícího za vady

  1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady.

  To znamená, že zboží při převzetí zejména:

  • je v ujednaném množství;
  • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
  • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

  Za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno, pokud nebylo mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

  Prodávající poskytuje záruku na zboží šest měsíců od data prodeje. Pokud má zboží na obalu vyznačenou dobu exspirace, poskytne záruční dobu v délce trvání doby exspirace, neujednají-li si smluvní strany jinak.

  1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

  2. Práva kupujícího z vadného plnění

  2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

  2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

  b) odstranění vady opravou věci, je-li možná

  c) přiměřená sleva z kupní ceny

  d) odstoupení od smlouvy

  2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

  a) odstranění vady

  b) přiměřenou slevu z kupní ceny

  2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

  Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

  Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu.

  2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

  a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

  b) kupující použil věc ještě před objevením vady

  c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím

  d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

  3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

  3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

  3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
  • vyplývá-li to z povahy věci

  4. Postup při reklamaci

  4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa, telefon a email prodávajícího.

  4.2. Závazný postup při reklamaci:

  • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně
  • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje
  • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení
  • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

  4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

  4.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.4.2020.

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později